Smart Login

ในการสมัครสมาชิกครั้งแรกให้นักศึกษาระบุรหัสนักศึกษาของตนได้เลย ระบบจะให้กำหนดรหัสผ่านใหม่เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบคร้ังหน้า

สำหรับนักศึกษาที่เป็นสมาชิกแล้ว จะเข้าสู่หน้ารหัสผ่านทันที*หมายเหตุ: หากระบบแจ้งว่ารหัสนักศึกษาของเพื่อนๆ ถูกใช้แล้วโดยที่เพื่อนๆ ไม่ทราบ ให้เพื่อนๆ รีบดำเนินการโดยแจ้งต่อองค์การนักศึกษาว่าถูกแอบอ้าง ดังนั้น รีบบอกเพื่อนๆ ให้มารักษาสิทธิ์ของตนกันนะคะ
YOUSASArray ( ) CKArray ( )